• Voor 16:00 uur besteld, volgende werkdag in huis
  • Vanaf €250,- gratis bezorgd, anders € 5,95 bezorgkosten
  • Vragen? Bel gerust 0318 546500

Algemene Voorwaarden MyTape

Hodi Verpakkingsmaterialen BV: statutair gevestigd in Nederland te Veenendaal en ingeschreven bij de K.V.K. onder dossiernummer 37091413.

 Artikel 1 Definities
1.1    Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met Hodi Verpakkingsmaterialen BV
1.2    Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.1, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
1.3    Product(en): Een product is een voortbrengsel van verrichte arbeid dat overdraagbaar is aan andere personen.
1.4    Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door Hodi Verpakkingsmaterialen BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij Hodi Verpakkingsmaterialen BV en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.5    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan Hodi Verpakkingsmaterialen BV en het aankoopbedrag terug te krijgen.
1.6    Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.

Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1    Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt aangegeven.
2.2    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) van Hodi Verpakkingsmaterialen BV die strekken tot de verkoop van Producten.
2.3    De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Hodi Verpakkingsmaterialen BV.
2.4    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
2.5    In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
2.6    De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Hodi Verpakkingsmaterialen BV op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hodi Verpakkingsmaterialen BV kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Hodi Verpakkingsmaterialen BV is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1    Bij de op de website van Hodi Verpakkingsmaterialen BV aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het Product zowel exclusief als inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.2    De op de website van Hodi Verpakkingsmaterialen BV aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
3.3    Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat Hodi Verpakkingsmaterialen BV op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 6.1.
3.4    Hodi Verpakkingsmaterialen BV verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze termijn is slechts indicatief.
3.5    Eventuele verschuldigde invoerrechten die verschuldigd zijn, zijn te allen tijden voor rekening van de Klant.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst
4.1    Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door Hodi Verpakkingsmaterialen BV uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Hodi Verpakkingsmaterialen BV akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
4.2    Een overeenkomst komt ook tot stand indien Hodi Verpakkingsmaterialen BV aanvangt met de levering van Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website van Hodi Verpakkingsmaterialen BV.
4.3    Het staat Hodi Verpakkingsmaterialen BV altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan Hodi Verpakkingsmaterialen BV zal Hodi Verpakkingsmaterialen BV dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.

Artikel 5 Levering
5.1    Na het tot stand komen van een overeenkomst zal Hodi Verpakkingsmaterialen BV de bestelde Producten aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het tot stand komen van een overeenkomst aangegeven.
5.2    Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Hodi Verpakkingsmaterialen BV en de Klant worden de door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door Hodi Verpakkingsmaterialen BV.
5.3    Indien Hodi Verpakkingsmaterialen BV niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig (30) dagen te leveren, mag een Consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 Retournering van Producten
6.1    Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) dagen tijd, op grond van zijn Herroepingsrecht, om het bestelde Product, mits ongeopend en onbeschadigd, zonder opgaaf van redenen aan Hodi Verpakkingsmaterialen BV retour te zenden.
6.2    Hodi Verpakkingsmaterialen BV zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de Consument.
6.3    Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komt het risico van verzenden en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
6.4    De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.
6.5    Beschadigde Producten zullen nimmer worden teruggenomen door Hodi Verpakkingsmaterialen BV.
6.6    Een Consument kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde Product onder de uitzonderingen valt van artikel 7:46d lid 4 BW.

Artikel 7 Garantie
7.1    De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan Hodi Verpakkingsmaterialen BV te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
7.2    Voor door Hodi Verpakkingsmaterialen BV geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
7.3    Indien de klachten gegrond worden verklaard door Hodi Verpakkingsmaterialen BV wordt de Klant reparatie, een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden.
7.4    De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

Artikel 8 Prijs & Betaling
8.1    Bij de op de website van Hodi Verpakkingsmaterialen BV aangeboden Producten worden Productspecificaties vermeld, alsmede de prijs van het product in euro's zowel exclusief als inclusief BTW. Verzendkosten worden voor of tijdens het tot stand komen van de overeenkomst weergegeven.
8.2    Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen een Overeenkomst via een van de betalingsmethodes aangeboden door Hodi Verpakkingsmaterialen BV, middels (voorafgaande) overschrijving op de rekening van Hodi Verpakkingsmaterialen BV of middels een betaling achteraf op de rekening van Hodi Verpakkingsmaterialen BV indien Hodi Verpakkingsmaterialen BV zijn goedkeuring heeft gegeven.
8.3    Bij niet of niet tijdige betaling door Klant is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, waarbij een ingegane maand voor  een volle maand wordt gerekend.
8.4    Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook,  die Hodi Verpakkingsmaterialen BV als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
8.5    In geval van niet tijdige betaling is Hodi Verpakkingsmaterialen BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
8.6    Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan Hodi Verpakkingsmaterialen BV gemeld te worden, waarna Hodi Verpakkingsmaterialen BV het bedrag zal corrigeren.
8.7    Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom
9.1    De door Hodi Verpakkingsmaterialen BV geleverde Producten blijven eigendom van Hodi Verpakkingsmaterialen BV tot het moment dat de Klant alle verplichtingen uit de met Hodi Verpakkingsmaterialen BV gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant mag Producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
9.2    Ingeval Hodi Verpakkingsmaterialen BV een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Hodi Verpakkingsmaterialen BV vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
9.3    De inhoud van de website van Hodi Verpakkingsmaterialen BV, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Hodi Verpakkingsmaterialen BV en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
9.4   Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Hodi Verpakkingsmaterialen BV.

Artikel 10 Overmacht
10.1    Hodi Verpakkingsmaterialen BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2    Hodi Verpakkingsmaterialen BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Klant als Hodi Verpakkingsmaterialen BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1    Indien Hodi Verpakkingsmaterialen BV aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijk verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Mocht er onverhoopt geen uitkering krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Hodi Verpakkingsmaterialen BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.2    Hodi Verpakkingsmaterialen BV is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
•    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
•    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hodi Verpakkingsmaterialen BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hodi Verpakkingsmaterialen BV toegerekend kunnen worden.
•    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.3    Hodi Verpakkingsmaterialen BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Hodi Verpakkingsmaterialen BV geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Hodi Verpakkingsmaterialen BV, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
11.4    Hodi Verpakkingsmaterialen BV is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hodi Verpakkingsmaterialen BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2    De Klant en Hodi Verpakkingsmaterialen BV zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten..

Artikel 13 Persoonsgegevens
13.1    De gegevens die u invoert op Hodi Verpakkingsmaterialen BV worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt. U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@mytapeshop.nl.